Rola inżynierii geotechnicznej w budownictwie

Geotechnika (zobacz tutaj) zajmuje się badaniem zachowania gruntów pod wpływem sił obciążających i interakcji grunt-woda. Ta wiedza jest stosowana do projektowania fundamentów, ścian oporowych, zapór ziemnych, wykładzin glinianych i geosyntetyków do przechowywania odpadów.

Inżynieria geotechniczna to nauka, która wyjaśnia mechanikę gleby i skał oraz jej zastosowania w rozwoju ludzkości. Obejmuje to między innymi analizę, projektowanie i budowę fundamentów, skarp, konstrukcji oporowych, nasypów, jezdni, tuneli, wałów przeciwpowodziowych, nabrzeży, składowisk i innych systemów, które są wykonane z gruntu lub skały lub są na nich podparte. Dzięki niej możliwe jest budownictwo inżynieryjne.

W dalszych paragrafach, zastosowanie inżynierii geotechnicznej jest pokrótce omówione w celu lepszego zrozumienia.

Transport

Inżynierowie geotechnicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że drogi, autostrady i linie kolejowe są odpowiednio zaprojektowane i utrzymywane w celu zapewnienia ich długowieczności.

Głębokie posadowienie

Wszystkie budynki, konstrukcje wysokościowe, mosty, wieże, anteny i zasadniczo wszystko, co widzisz wokół, ma fundament, który został starannie zaprojektowany przez inżyniera geotechnika w celu przeniesienia obciążeń na ziemię.

Osuwiska

Inżynierowie geotechnicy są odpowiedzialni za zaprojektowanie wykopów tak, aby pozostały stabilne, a także za stabilizację naturalnych zboczy, które mogą zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.

Konstrukcje podziemne

Inżynierowie geotechnicy są odpowiedzialni za projektowanie i budowę tuneli, przejść podziemnych i obiektów podziemnych, które są wykorzystywane w metrze, podziemnych autostradach, liniach kolejowych, drogach wodnych i składowaniu odpadów.

Zapory

Inżynierowie geotechnicy są odpowiedzialni za projektowanie, budowę, konserwację i monitorowanie tysięcy zapór, które zapewniają milionom miejsc przechowywania wody i terenów rekreacyjnych.

Charakterystyka powierzchni

Inżynierowie geotechnicy przeprowadzają różnorodne testy na miejscu lub w laboratorium w celu scharakteryzowania warunków podpowierzchniowych. W ten sposób można scharakteryzować właściwości gleb i skał, przed budową na powierzchni można zidentyfikować bardziej miękkie gleby, popękane skały, uskoki, kawerny i zapadliska.

Składowiska

Inżynierowie geotechnicy są zaangażowani w projektowanie składowisk, aby zapewnić izolację odpadów stałych od środowiska i ochronę zdrowia publicznego. Nowoczesne składowiska odpadów to wyrafinowane systemy infrastruktury inżynieryjnej, które mają bardzo niewiele podobieństw do wysypisk śmieci.

Platformy morskie

Inżynierowie geotechnicy odpowiadają za stabilność fundamentów platform morskich i obiektów energetycznych, które są wykorzystywane do wydobycia ropy i gazu oraz energetyki wiatrowej.

Głębokie wykopy

Inżynierowie geotechnicy są odpowiedzialni za zapewnienie stabilności głębokich wykopów. Ich systemy szalunkowe pozwalają na wykonanie głębokich wykopów na terenach miejskich, co ma kluczowe znaczenie przy budowie metra, odwodnień, przejść podziemnych w środku miasta w sąsiedztwie istniejących linii metra, konstrukcji czy infrastruktury.

Poprawa gruntu i stabilizacja gleby

Inżynierowie geotechnicy wykorzystują zasady fizyki i chemii do modyfikowania charakterystyk i właściwości podpowierzchni, tak aby mogła wspierać infrastrukturę cywilną, której nie byłaby w stanie w inny sposób.

Zabrudzenie i erozja

Gleby mają tendencję do erozji pod wpływem naturalnych procesów, a zwłaszcza w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą obejmować opady deszczu, śniegu, tornada, huragany i powodzie. Inżynierowie geotechniczni opracowują strategie łagodzenia skutków podmycia i erozji.

Zanieczyszczenie i rekultywacja terenu

Inżynierowie geotechniczni są zwykle zaangażowani w oczyszczanie lub rekultywację terenów, które zostały skażone i stanowią zagrożenie dla środowiska. Inżynierowie zajmujący się geośrodowiskiem stosują wiele technik, aby wielokrotnie usuwać zanieczyszczenia z gruntu, nawet bez wykopywania gruntu.